Årsmøde i Dansk Miljøteknologi

Årsmøde i Dansk Miljøteknologi

Torsdag den 29. august 2019
Sted: NIRAS, Sortemosevej 19, 3450 Lillerød


Program og sessioner ved Dansk Miljøteknologis årsmøde 

14.30 – 15.00:  Ankomst og registrering

15.00 – 15.45: Miljøpolitisk debat med toneangivende grønne folketingspolitikere (navne tbc):
                        Grønne ambitioner for de næste fire år?

15.45 – 16.15: Netværkspause 

16:15- 17:15: Generalforsamling:

 • Beretning fra bestyrelsen/direktøren om året der gik
 • Strategi og økonomi 2019
 • Kontingentændringer, fremlæggelse og debat
 • Valg til bestyrelsen

17.15 – 18.15: Sessioner.
På hver session giver medlemmer input til DMT’s fire-årige handlingsplan.

 • Vandmiljøplaner, rene åer og søer (overløb og spredt bebyggelse)
 • Fremtidens ressourceanlæg og den klimaneutrale vandsektor
 • Industrielt spildevand
 • Drikkevand
 • Klimatilpasning
 • Akvakultur
 • Reduktion af luftemissioner fra transport (bil og skib)
 • Reduktion af luftemissioner industri
 • Jordforurening
 • Bæredygtig bioraffinering
 • Nedbringelse af landbrugets emissioner
 • Miljøteknologi og udviklingslande

18.30-19.30: Danmarks nye miljøminister (tbc) præsenteres for 4 miljøteknologiske cases.

19.30 – 21.30: MiddagUddybning af sessionerne 

Session 1. Vandmiljøplaner, rene åer og søer (overløb og spredt bebyggelse)

Det er nu og i den kommende tid, at den næste vandplanperiodes indsats bliver fastlagt. Vi skal fastlægge, hvor meget vi vil sætte ind i forhold til reduktion af overløb (også fra renseanlæg) og udledning af spildevand fra den spredte bebyggelse (og sommerhuse og kolonihaver?)

Burde vi fremføre som overordnet princip, at alt spildevand fra husholdninger bør renses?

Og endelig skal vi fastlægge, hvordan vi opprioriterer indsatsen for god kemisk tilstand og reducerer udledningen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.


Session 2. Fremtidens ressourceanlæg og den klimaneutrale vandsektor

Vi har med succes sat den klimaneutrale vandsektor på den politiske dagsorden.

Men er den ”hjemme nu”, så vi ikke behøver at gøre så meget mere?

Er der styr på barrierer for at sammenkøre ressourcerne i de nye ressourceanlæg?

Hvilke emner skal vi prioritere ift. EU’s kommende by-spildevandsdirektiv?

Er reglerne for tilskud til biogas i orden?

Og kan vi styrke indsatsen gennem nye ejerstrategier?


Session 3. Industrielt spildevand

Dansk Miljøteknologi har hidtil haft megen fokus på spildevand fra de kommunale forsyningsselskaber.

Men vi har også en del virksomheder med spændende renseteknologier, som retter sig mod industrien.

Hvilke perspektiver skal vi arbejde med her, og har vi brug for et politisk positionspapir og en ny indsats på dette område?


Session 4. Drikkevand

Hvilke nye teknologier på drikkevandsområdet skal vi arbejde for at fremme?

Er der styr på bakterier og kvalitet i drikkevandet?

Hvad skal vi prioritere i arbejdet med EU’s kommende drikkevandsdirektiv?

Hvordan får vi drikkevandsområdet med i arbejdet for at sikre en energineutral vandsektor?

Er der nu mulighed for at rense drikkevandet for pesticider?

Skal vi fortsat gøre en indsats i forhold til legionella?


Session 5. Klimatilpasning

Hvordan går det med klimatilpasningsindsatsen i de danske kommuner?

Er der brug for en ny kickstart af indsatsen?

Hvordan kan vi bruge de nye anbefalinger fra regnudvalget?


Session 6. Akvakultur

Dansk Miljøteknologi har i de seneste år gjort en indsats for et fremme de ressourceeffektive og recirkulerede anlæg på land.

Men vi har ikke fået nye medlemmer på området.

Skal vi fortsat have emnet på vores handlingsplan og hvor mange ressourcer skal vi bruge på området?


Session 7. Reduktion af luftemissioner fra transport (bil og skib)

Lovgivningen om emissioner fra skibstransporten er en langsom proces, fordi den foregår gennem IMO. Bør vi foreslå et princip om, at lovgivning i forhold til skibsfarten i højere grad skal være et politisk anliggende og reguleres af f.eks. EU, evt. i samarbejde med USA/Canada?

I forhold til vejtransporten har oppositionen (før valget) varslet stramninger af de miljøzoner, der netop er gennemført. En strammere miljøzonelov er noget vi i Dansk Miljøteknologi har arbejdet meget for.

Hvor mange kræfter skal vi lægge i sagen, og hvilke tiltag i forhold til vejtransport skal vi lægge vægt på.

Hvad skal vi gøre i forhold til at minimere udledninger fra arbejdsmaskiner?


Session 8. Reduktion af luftemissioner industri

Dansk Miljøteknologi har haft fokus på at forbedre danske virksomheders muligheder for at rense og recirkulere procesforurenet luft. Hvordan kommer vi videre med dette arbejde over for det nye Folketing?

Er der arbejdsopgaver vi pt. ikke løfter i forhold til filterproducenter og andre, der arbejder med luftemissioner fra industrien?


Session 9. Jordforurening 

Der er et politisk momentum i disse dage i forhold til oprensning af forurenede jordområder. Det er særligt de store generationsforureninger, der får stor opmærksomhed, men der er også fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til punktkildeforurening.

Samtidigt skal vi sikre, at den hidtidige indsats ikke udsættes for tempo- og videnstab.

Hvordan kan DMT bedst give værdi for medlemmerne på dette område?


Session 10. Bæredygtig bioraffinering

Dansk Miljøteknologi har arbejdet med bæredygtig bioraffinering i godt et år, politisk såvel som via Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering. Hvordan skal vi prioritere vores indsats på området i kommende periode? Hvordan får vi bedst fremmet miljøteknologi i debatten om cirkulær økonomi og bioøkonomi? Og hvad er det ønskede samspil mellem DMT medlemmer og Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering?


Session 11. Nedbringelse af landbrugets emissioner

Danmark ser ikke ud til at kunne leve op til den 24 procents ammoniakreduktion, som vi har forpligtet os til under NEC-direktivet.

Hvordan får vi råbt op om det, så politikerne sætter skub i udbredelsen af de teknologier, der kan hjælpe på problemet?

Hvordan kan medlemmer af DMT hjælpe med at dokumentere effekterne af de forskellige relevante teknologier så som gylleforsuring og moderne staldanlæg?


Session 12. Miljøteknologi og udviklingslande

Hvad er status på indsatsen fra Danida til at fremme eksport af miljøteknologi?

Hvordan kan Dansk Miljøteknologi fremme øget miljøteknologisk fokus i Danidas indsats i udviklingslande? Og hvordan bør indsatsen prioriteres fra vores side?